Организация на склад за подобряване на производителността на труда

Оптималното логистично управление на една компания е ключов фактор за нейната производителност , изразяващо се в по-голяма удовлетвореност на клиентите, както и намаляване на разходите, свързани с това управление. За да се постигне правилна организация в склад , е важно да се установят някои насоки, като например нуждите от работата, извършвана там, и наличното пространство.

Предимствата на ефективния склад намаляват границата на грешка по отношение на доставките и дистрибуцията и осигуряват пълна информация за запасите, което се изразява в по-добро използване на пространство и ресурси; повишаване на производителността.

От решаващо значение е да се признае, че ефективната организация на склада зависи не само от вътрешните операции, но и от интегрирането му във веригата на доставки. Координацията с доставчиците и разбирането на потока от продукти към и от склада са от съществено значение. Това включва установяване на ефективни споразумения с доставчици за осигуряване на последователни, качествени доставки и планиране, което обхваща цялата верига на доставки.

Организацията на склад, ключ към оптимизиране на ресурсите

  • Възползвайте се от вашето складово пространство с максимална организация
  • Подобрете производителността на работа, като съхранявате правилно според продукта и пространството
  • Разработете специфични работни области, за да увеличите производителността във вашия склад
  • Автоматизация и текуща оценка на задачите
  • Изготвяне на поръчки във вашия склад
  • Оценка на запасите: определящ фактор


Какво означава лошо управляван склад?

  • Възникват грешки в класификацията и идентификацията на продукта.
  • Липсва контрол върху складовите наличности: остаряване на закупения продукт, загуба на бързина на доставките и др.
  • Човешките ресурси могат да бъдат пропилени.

Каквито и да са нуждите на вашата компания и вашия склад, ФорклифтБГ ви предлага всички видове  складови решения  в зависимост от вида на измерването или поддържания товар. В допълнение, ние се адаптираме към нуждите на всеки склад, с услуга за проектиране по поръчка за правилното съхранение на всички видове товари.


Как да подобрим производителността на труда в складовете? 

Организацията на склад, ключ към оптимизиране на ресурсите

 

1. Възползвайте се от вашето складово пространство с максимална организация

 

За да се увеличи производителността на склада , първият аспект, който трябва да се вземе предвид, е организацията на пространството . Всеки продукт или товар трябва да бъде перфектно маркиран и разграничен в различни зони (по вид продукт и размер), така че всеки складов работник да може бързо и ефективно да локализира желания продукт.

Дизайнът и оформлението на склада трябва да вземат под внимание не само оптимизирането на вътрешното пространство, но и как този дизайн влияе и се влияе от веригата за доставки. Изборът на инфраструктура и оформление на склада трябва да отразява нуждите от продукти с висок или нисък оборот и как те взаимодействат с процесите на получаване и изпращане. Добре обмисленото оформление допринася за по-добра организация и плавност на складовите операции.

Разбира се, редът, чистотата и правилната комуникация между служителите ще бъдат отправна точка за повишаване на производителността в склада.

 

2. Подобрете производителността на работа, като съхранявате правилно според продукта и пространството

 

В зависимост от всяка компания и нейните нужди, системата за съхранение ще бъде напълно различна и е много важно да се адаптира към наличното пространство и разбира се към товара/продукта, който ще се съхранява.

Стелажните системи са най-добрият модел за използване на пространството както хоризонтално, така и вертикално. В този случай опциите са много широки, от рафтове за палетизирани товари , съхранение на надлъжни товари или ръчно товарене.

В допълнение към по-добрата организация, благодарение на стелажната система, се осигурява повече сигурност в зоната за самите работници и се избягват ненужните пътувания, което минимизира пътуването и загубата на време в рамките на склада.

 

3. Разработете специфични работни области, за да увеличите производителността във вашия склад

В рамките на веригата за доставки темпото на производство може да варира в зависимост от работниците и вида на товара или продукта. Определянето на всяка област много конкретно е важно за максимизиране на производството на всяка задача.

 

4. Автоматизация и текуща оценка на задачите

 

Внедряването на технологии в логистичния и индустриалния сектор е от съществено значение, особено ако говорим за управление на склад . За да се позиционира срещу конкуренцията, използването на технологични постижения, които намаляват времето за работа и улесняват складовата работа, ще добави точки при управлението на организацията на товара/продукта.

 

В допълнение към автоматизацията и непрекъснатата оценка на задачите е от съществено значение да се включи усъвършенстван софтуер за управление на склад (WMS). Този софтуер не само оптимизира вътрешните операции, но също така улеснява интегрирането с веригата за доставки, което позволява по-ефективно планиране и изпълнение. Правилната технология може значително да трансформира ефективността на склада, като се адаптира към промените и прогреса в индустрията.

 

При тази автоматизация е много важно да се контролират процесите и системите, които се извършват непрекъснато. Този контрол ще позволи подобряването и еволюцията на използваните системи, усъвършенстването и модифицирането им според нуждите.

 

5. Изготвяне на поръчки във вашия склад

 

Избраната методология за изготвяне на поръчките е от решаващо значение за организирането на перфектното функциониране на склада . А взетите решения, правилни или грешни, пряко влияят върху производителността, управлението на поръчките и накрая веригата за доставки.

 

Поддържането на силна връзка и ясни споразумения с доставчиците е жизненоважно за ефективната складова организация. Това включва установяване на времеви прозорци за доставки, споразумения относно качеството и еднаквостта на товарите и плавен обмен на информация. Тези фактори не само улесняват организирането на входове и изходи, но също така подобряват цялостната ефективност на процеса на съхранение.

 

6.Оценка на запасите: определящ фактор

 

И накрая, макар и не по-малко решаващо, е управлението на нуждите на самия склад: управление на запасите. Необходимо е да се организира в краткосрочен/средносрочен план, като се планират текущите, но и бъдещите нужди от доставки на запаса. Да откриете, че в склада ви няма наличност, може да означава загуба на продажби или разходи в резултат на нарушаване на договора за компанията.

Имате съмнения? Свържете се с нас, ние ще ви консултираме безплатно при избора на вашата система за съхранение.

Поискайте оферта без задължения